2007-06-27

Windows программчлал цуврал - 1 Registry

Windows программчлалын эхний хичээл. Эмх цэгцгүй эхлэж байгааг уучлаарай. Дараа нь ерөнхийд нь цэгцэлсэн бичлэгүүдийг оруулан засварлах болно.

Windows үйлдэлийн системд Register гэж байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө бол Windows ийн ажиллах тохиргооны файл гэж ойлгож болно. Үүнд маш их зүйлс байдаг. Жишээ нь OS ийн Хувилбар, Лицензийн тухай, Мөн дээр нь суулгасан байгаа программууд гэх мэт бүх л мэдээлэлийг хадгалаж байдаг.


Бид энэ том сангийн хаа нэгтэй өөрийн программдаа хэрэгтэй тохиргоо, Нууцлал зэргийг хийж болно.
Гэхдээ Registry ийг нөөцөлдөг харьцуулдаг программууд их байгаа учираас нууцын чухал мэдээлэлийг хадгалах аюултай анхаарах хэрэгтэй.


Visual Basic 6.0 дээрээс Registry рүү бичдэг эргүүлэн уншидаг бяцхан жишээ хийж үзий. Windows ийн Register тэй ажиладаг код байна уу үзий. API Viewer ийг ашиглан хайлт хийв. Анх ачаалсаныхаа дараа File -> Load text file ийг дараж. WIN32API.TXT ийг сонгоно.
Дээрхи хэсгээс хэрэгцээтэй функцүүдээ сонгон Add дээр нь дарж цуглуулана.
Доорхи кодын Зарлалтын хэсэгт бичиж өгнө. Овоо хэд

'**************************************
' WIN32 API аас сонгосон функцүү
' ____Registry засварла
'**************************************

Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, _
lpcbValueName As Long, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, _
ByVal lpData As String, lpcbData As Long) As Long


Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" Alias "RegOpenKeyExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, _
ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long


Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32" Alias "RegSetValueExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _
ByVal dwType As Long, ByVal szData As String, ByVal cbData As Long) As Long


Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32" (ByVal hKey As Long) As Long


Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32" Alias "RegCreateKeyExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, _
ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, _
ByVal samDesired As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, _
phkResult As Long, lpdwDisposition As Long) As Long


#If Win32 Then

Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
Public Const KEY_ALL_ACCESS = &H3F
Public Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0&
Public Const REG_CREATED_NEW_KEY = &H1
Public Const REG_OPENED_EXISTING_KEY = &H2
Public Const ERROR_SUCCESS = 0&
Public Const REG_SZ = (1)
#End If

Type SECURITY_ATTRIBUTES

nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Boolean
End Type Кодын хэсэгт доорхийг хуулан тавина уу.
'**************************************
' Name: ____Registry засварлагч
' Description: Register рүү бичих унших функц
'
' By: Анхбаяр.Л
'
' http://tech-ankhaatk.blogspot.com
'


'
' Registry рүү бичих функц
'
Public Function bSetRegValue(ByVal hKey As Long, _
ByVal lpszSubKey As String, _
ByVal sSetValue As String, _
ByVal sValue As String) As Boolean

On Error Resume Next
Dim phkResult As Long
Dim lResult As Long
Dim SA As SECURITY_ATTRIBUTES
Dim lCreate As Long
RegCreateKeyEx hKey, lpszSubKey, 0, "", _
REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, _
SA, phkResult, lCreate
lResult = RegSetValueEx(phkResult, sSetValue, 0, _
REG_SZ, sValue, CLng(Len(sValue) + 1))
RegCloseKey phkResult
bSetRegValue = (lResult = ERROR_SUCCESS)

End Function
'
' Registry ээс унших функц
'
Public Function bGetRegValue(ByVal hKey As Long, ByVal sKey As String,_
ByVal sSubKey As String) As String


Dim lResult As Long
Dim phkResult As Long
Dim dWReserved As Long
Dim szBuffer As String
Dim lBuffSize As Long
Dim szBuffer2 As String
Dim lBuffSize2 As Long
Dim lIndex As Long
Dim lType As Long
Dim sCompKey As String

lIndex = 0
lResult = RegOpenKeyEx(hKey, sKey, 0, 1, phkResult)


Do While lResult = ERROR_SUCCESS And Not (bFound)
szBuffer = Space(255)
lBuffSize = Len(szBuffer)
szBuffer2 = Space(255)
lBuffSize2 = Len(szBuffer2)
lResult = RegEnumValue(phkResult, lIndex, szBuffer, lBuffSize, dWReserved, lType, szBuffer2, lBuffSize2)


If (lResult = ERROR_SUCCESS) Then
sCompKey = Left(szBuffer, lBuffSize)


If (sCompKey = sSubKey) Then
bGetRegValue = Left(szBuffer2, lBuffSize2 - 1)
End If
End If
lIndex = lIndex + 1

Loop

RegCloseKey phkResult
End Function